top of page

품명 : 정육대면내치형

• 보관식품: 냉장 식품
• 제품, 육가공, 정육,생선
• Working Temp: -2℃~+2℃
• 전자식 디지탈
• 행사 상품 진열 판매 용이
• 회전형 바퀴 채용으로 제품 이동 편리
•    w     *   D    *   H
    1955 * 1130 * 1280
    2267 * 1130 * 1280
    2580 * 1130 * 1280
bottom of page